گزارش عظیم بشرمل

ساعت 9 شب  - کابل

امشب در محل اعتصاب غذاي نامحدود دانشجويان دانشگاه كابل فضاي عاشقانه و شاعرانه‌ حاكم بود. شاعران و نويسندگان كشور از ولايت‌هاي مختلف در اين جا جمع شدند و شب شعري را تحت عنوان «اعتراض سپيد» برگزار كردند. در ميان آنان مجيب مهرداد، حميرا قادري، فريد بيژن، رامين بهرنگ، اجمل بلوج‌زاده، فرامرز سينا، سمين‌باركزي، حفيظ الله شريعتي، سلمان علي دوست‌زاده، باقي سمندر...ديده مي‌شدند. شعر و اعتصاب غذاي توانست صد‌ها شاعر و نويسنده را از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم پيوند دهد.

از دانشجويان اعتصاب كننده د‌ه ‌ها نهاد مدني ديدن كرده و حمايت‌شان را اعلان كردند. جمع ‌زيادي از نهاد‌ها و فعالين مدني در يك تفاهم و هماهنگي با همدگير براي دفاع از خواست‌هاي اعتصاب كننده‌ها تلاش و فعاليت مي‌كنند. نزديك‌هاي غروب «بنياد اجتماعي عدالت» در جمع اعتصاب كننده‌ها حاضر شدند و با بسياري از دانشجويان اعتصاب كننده صحبت و گفت‌وگو كردند. از اعضاي اين نهاد مي‌توان از استاد ندام ، داكتر علودال، داكتر احسان درويش، جنرال فريدون، وكيل مختار، اسد پژمان ياد كرد. جمعي زيادي از فعالين فرهنگي و حقوق بشر نيز در جمع اعتصاب كننده‌ها حاضر شدند. از جمله حسين حسرت فعال حقوق بشر، يعقوب يسنا و علي پيام فعال اجتماعي در ميان آنان ديده مي‌شد.

 

 گزارش از عظيم بشرمل 

ساعت هفت و نيم شب
ساعت هفت و نيم شب است، اين‌جا هوا خيره رنگ است  دانشجويان اعتصاب كننده با لبان تشنه و شكم‌هاي گرسنه هم‌چنان مصمم به مبارزات‌شان به سر مي‌برند.
در ميان اعتصاب كننده‌ها ده‌ها شاعر و نويسنده حاضر شده‌اند و با روشن‌كردن شمع در دفاع از آنان شعرهاي سروده‌شده‌اي شان را مي‌خوانند. آنان محفل پر شكوه‌ را تحت عنوان «اعتراض سپيد» برگزار كرده‌اند و با وژاه‌هاي شعر شان قلب حاكميت را هدف قرار مي‌دهند و خود‌ها را  را در درها و خواست‌هاي دانشجويان معترض شريك مي‌نمايند. 

 گزارش از عظيم بشرمل

ساعت چهار بعد از ظهر:
جمع زيادي از فرهنگي‌ها، فعالين مدني و سياسي، نويسنده‌ها و روزنامه‌نگاران از دانشجويان اعتصاب كننده ديدن كردند،‌ در ميان آنان علي پيام نيز ديده مي‌شود، آقاي پيام از فعالين مدني و حقوق بشر است و معتقد به مبارزات مدني در افغانستان است. 

 

 
گزارش از عظيم بشرمل
ساعت دو و نيم بعد از ظهر:
علي اميري استاد دانشگاه و نويسنده كتاب «خواب خرد» از دانشجويان ديدن كرد و با آنان صحبت كرده از مبارزات بر حق آنان حمايت كرد. اسد بودا نويسنده تواناي كشور نيز در كنار او ديده مي‌شد.
پرتو نادري شاعر و نويسنده پر آوزاه كشور با دانشجويان اعتصاب كننده صحبت و گفت‌وگو كرده و از مبارزات آنان حمايت نمود.

 گزارش از :عظيم بشرمل

همين اكنون ساعت 2 بعد از ظهر آقاي داكتر محمد داوود راووش استاد دانشكده‌ علوم اجتماعي با جمعي از فعالين سياسي و فرهنگي از دانشجويان اعتصاب كننده ديدن كرد و حمايت خودش را از مبارازت آنان اعلان كردند.

 

 گزارش از :عظيم بشرمل

همين اكنون هنر پيشه مشهور سينما و استاد دانشگاه در جمهوري چك صحرا كريمي از دانشجوايان اعتصاب كننده ديدن . كرد و به هر كدام شاخه‌اي گلي تقديم كرد

 

  نويسنده‌: عظيم بشرمل

همين اكنون صده‌ها نفر از دانشجويان پوهنتون كابل از دنشجويان اعتصاب كننده ديدن كردند و حمايت شان را از آنان اعلان كردند. 
متن قطع نامه آنان:
بیانیه ی جمع از دانشجویان دانشگاه های کابل به مناسبت اعتصاب دانشجویان دانشگاه کابل
بنام خداوند خرد و آگاهی
از آنجای که دانشگاه جایست برای دانش جویی، بستریست برای نضج تفکر انسانی، فضایست برای آزاد اندیشی، جولانگاهیست برای خرد نقادی انسانی، لابراتواریست برای جهل زدایی، مکانیست برای خروج از لاک تعصب و خودخواهی، و سنگر مبارزه یست برای آزادی؛ آزادی تفکر، اندیشه و خرد انسانی، از قید جهالت و نادانی، تعصب و خود خواهی، و شرایطِ است برای به فعلیت درآوردن استعداد های باالقوه انسان و خاستگاه افراد و مدیرانیست برای جامعه ی فردا؛ بنابراینفضای عاری از هرنوع عصبیت و تبعیض، تهدید و سرکوب، استبداد وبی عدالتی، توهین و تحقیر، تحکم و تحذیر، جزء محتوم شرایط تحقق اهداف دانشگاست؛ اما دانشگاه های افغانستان مخصوصا دانشگاه کابل فضای کمتر مناسبیست برای به فعلیت در آوردن استعداد های انسانی بلکه فضایست بیشتر برای سرکوب و سِقط استعداد های انسان. اکثریتاستادان دانشگاه کابل که نه بامعیارهای علمی بلکه بر اساس روابط خویشاوندی تقرر پیدا نمودند، کم سوادی و روابط خویشاوندی به عنوان وجه مشترک و رشته پیوند آنها موجِد ساختار متصلبِ شدند که کمتر استادان مجرب و مناسب برای تقررش موفق به شکست این ساختار می شوند. مدیریت فاکولته ها و دپارتمنت های دانشگاه کابل نه به عنوان مسئولیت بلکه به عنوان امتیاز تعریف میگردد. و به این ترتیب است که اکثرا زور داران برای تصاحب آن صف آرایی میکنند! بنابراین ما جمع از دانشجویان دانشگاه های کابل وضع موجود در دانشگاه کابل را توهینِ به دانش و دانشگاه دانسته حمایت خودرا از دانشجویان اعتصاب كننده كه برای شکست ساختار فعلی دانشگاه کابل، به صورت مدنی دست به اعتصاب غذایی زده اند، اعلان کرده از وکلای محترم شورایی ملی افغانستان میخواهیم که به این مسئله ی مهم و اساسی توجه لازم نموده و به خواست های این دانشجویان به اسرع وقت رسیدگی نمایند. ما به صراحت اعلان می کنیم، در صورتیکه به خواسته های برحق دانشجویان معترض رسیدگی لازم صورت نگیرد مانیز به صف اعتصاب کننده گان پیوسته و اعتراضات مدنی خودرا برای رهایی دانشگاه های افغانستان مخصوصا دانشگاه کابل از چنگ ظلم و استبداد، به تمام دانشگاه های افغانستان گسترش خواهیم داد.

 

 

 نويسنده‌: عظيم بشرمل

همين اكنون در حدود شش هزار نفر در محل اعتصاب دانشجويان پوهنتون كابل حاضر شده‌اند. مردم به صورت گروهي از اعتصاب كننده‌ها باز ديد مي‌كنند.چند لحظه قبل جمع زيادي از روحانيون و طلاب حوزه‌هاي علميه كابل از اعتصاب كننده‌ها ديدن كردند و حمايت شان را از آنان اعلان كردند.همين اكنون جمعي از نماينده‌هاي شوراي ملي در جمع اعتصاب كننده‌ها نشسته‌اند.هزاران نفر از دانشجويان دانشگا‌ه‌هاي كابل به صورت گروه‌هاي چند صد نفري از اعصاب كننده‌ها ديدن مي‌كنند.بزرگان قومي در چند گروه، در محل اعتصاب غذاي حاضر شدند و با اعتصاب كننده‌‌ها گفت‌وگو مي‌نمايند.جمعي زيادي از فرهنگي‌هاي، نويسنده‌ها و استادان دانشگاه كه در ميان شان استاد يعقوب يسنا استاد دانشگاه نيز ديده مي‌شود در محل حضور دارند و از اعتصاب كننده‌ها ديدن مي‌كنند.

 

 

نويسنده‌: عظيم بشرمل

 

ساعت 6 صبح امروز تعداد ده‌تن از دانشجويان متحصن به جمع دانشجويان اعتصاب كننده پيوست، حركت‌هاي اعتراضي آنان همچانان شديدتر مي‌شود. اما متأسفانه تا هنوز حكومت و پارلمان افغانستان كدام اقدام جدي و عملي و منطقي در اين راستا نكرده‌است آمدن چندين هيأت از طرف پارلمان و وزرات تحصيلات‌عالي به صورت سمبوليك و نمادين بوده است. آما آنان بايد بدانند اگر با بي‌اعتناي با اين مسأله بر خورد مي‌كنند اگر عده‌اي شرف را به نان و نام فروخته‌اند و صداي اعتراض صادق‌ترين فرزندان اين سرزمين را نمي‌شنوند و فرياد‌هاي عدالت‌خواهانه و آزادي‌‌بخش آنان را  لبيك نمي‌گويند، و در كاخ‌هاي فرعوني‌شان شب را بي‌شرمانه خفته و سحر مي‌كنند، آن‌هم در حالي‌كه معصوم‌ترين انسان‌هاي معصوم تاريخ به خاطر يك خواست‌ انساني اما نه چندان بزرگ كه توان بر آورده شدنش نباشد در كنار ديوار شب تاريك و سرد را سحر مي‌كند، اما بايد بدانند «فردا كودكان دنيا نام شان را سياه و نام آنان را سرخ خواهند نوشت». فردا مادران دنيا براي آنان ترانه‌هاي لالاي خواهند سرود، و فردا آنان سوژه‌ي براي شاعران و ايستگاهي براي تاريخ نويسان، و آلهامي براي آزادي خواهان خواهند بود و افتخار از آنان و شرم از خفتگان خواهد بود.