جنبش_تبسم‬ حادثه کوچکی نبود. جنبش تبسم درخشان ترین رخداد اجتماعی و سیاسی نیم قرن اخیر کشور ما است که می توان با تحلیل و تجلیل درست شاهراه مدنیت و پش رفت ما محسوب شود. جنبش تبسم را نباید دست کم بگیریم علارغم میل رهبران حکومتی نباید چهلم شهدای زابل غریبانه برگزار شود. وعده های حکومت در راستای تامین امنیت و پایان گروانگیر، هنوز عملی نشده است. بیایید یک بار دیگر هم از چهلمین روز بریده شدن گلوی نازک تبسم تجلیل کنیم و هم بر خواست های مدنی و شهروندی جنبش تبسم پای بفشاریم