محقق در مقام سخنگوی فاشیزم قبیله

 

 

 

مصاحبه ‫#‏محقق را با شفقنا خواندم. در این مصاحبه محقق به تمام معنا در سکوی سخنگویی فاشیزم قبیله استاده است و در مقام توجیه گر ظلم و ستم تاریخی فاشیزم بر هزاره. محقق برای نهادینه شدن تبعیض و نابرابری، برای حذف و محرومیت سیستماتیک ‫#‏هزاره ها دلیل در دست اصحاب قبیله میدهد تا نابرابری ها را تشدید و محرومیت را به سرنوشت ازلی و ابدی انسان هزاره تبدیل کند. من تا هنوز از هیچ مقام در حکومت استدلال های به قباحت و رذالت استدلال محقق در ارتباط با لین برق توتاپ نشنیده بودم، مگر او بسیار با صراحت و بدون هیچ دغدغه و ترس به دادخواهی مردم تهمت میزند و سد پولادین در برابر خواست مردم خود ایجاد میکند. محقق مدعی است که هزاره ها به این دلیل برق را از مسیر بامیان-میدان وردک میخواهد تا اهرام فشار بر دولت ایجاد کند و هر وقت دل شان خواست برق را قطع کند. این حرف محقق نیست، این ادعای فاشیزم قبیله است که برای محرومیت تاریخی ما مطرح کرده است اما امروز محقق سخنگویی فاشیزم قبیله شده است و حرف فاشیزم از حلقوم لمپن چون او بلند میشود.

 

برچسپ زدن به هزاره امر بی پیشینه و بی سابقه نیست. هزاره ها سال ها با برچسپ های چون رافضی، یاغی، بغاوتگر، جاسوس ایران قربانی شدند، دریغ در این نیست، دریغ اینجاست که یک مدعی رهبری جامعه هزاره امروز با همین برچسپ ها بر پیشانی مردم خود میخواهد سند نابرابری و محرومیت تاریخی آنها را با دست خود امضا کند. مگر خیانت بزرگتر از این در تاریخ پیدا میشود؟ ایا باز هم تردیدی باقی مانده است که نگویم او معامله گر و خیانت پیشه است؟ آیا بازهم به او امید بست و منتظر ماند تا او از مردم هزاره در دولت وحدت ملی نمایندگی کند؟ کسی که از آدرس یک قوم، با رأی و حمایت آنها به مقام و منزلتی رسیده است و به قول خودش امروز صاحب کش و فش و لندکروزر است، چنین بی شرمانه در مقابل مردم در سنگر تهمت و افتراء قرار گرفته است، مصداق روشن تر از این خیانت را میشود در تاریخ نشان داد!

 

من وقتی نوشتم که هزاره ها ضرورت دارد با جریان خیانت و معامله تصفیه حساب کند و هزینه معامله را بر آنها سنگین کند، منطقم همین بود. وقتی مدعی رهبری مردم در مقام سخنگوی فاشیزم قرار بگیرد، آیا تحقق عدالت، برابری و رفع ستم و محرومیت تاریمی ممکن و میسر است؟ هرگز. اینها همان نخل های ناخلف هستند که ریشه های عدالت طلبی و امید مردم را قطع میکنند. هیچ جریان بشتر از جریان معامله و خیانت کمر مردم را نشکسته است. اگر خیانت پیشگان بابت خیانت هزینه نپردازند، همین آش است و همین کاسه، همین محرومیت و همین تحقیر.