ارسال مطلب به جمهوری سکوت

با سلام

 شما می توانید مطالب خود را جهت انتشار بر روی وب سایت جمهوری سکوت به آدرس  editor@urozgan.org  یا  رحمت خاوری   rahmat@urozgan.org  ارسال کنید .

خوانندگان ارجمند! هنگام ارسال مطلب به ما، به  چند نکته ی اساسی توجه نمایید:

 1. از ارسال مطالب تکراری وقبلا نشر شده، جدا  خود داری نمایید

 2. مطلبی را که همزمان به چند سایت ارسال می کنید، برای جمهوری سکوت نفرستید. چنانچه مایلید  مطلب تان در این سایت نشر شود،  حد اقل سه روز پس از نشر در جمهوری سکوت وبا ذکر منبع، به سایر سایتها ارسال نمایید

 3. مطالب پژوهشی حتما می باید با ضمیمه ی منابع و مآخذ باشد. سایت جمهوری سکوت از پذیرش ونشر مطالب و مقالاتی که دارای شرایط فوق نباشند، جدا معذور است.