پیام آقای گیزابی در پیوند به فعالیت دوباره جمهوری سکوت

پیام آقای اکرم گیزابی رئیس شورای جهانی هزاره در پیوند به آغاز فعالیت دوباره سایت جهموری سکوت.

developed by: WantanTech