جمهوری سکوت

ضمن قدردانی و ابراز امتنان از زحمات خستگی ناپذیرمدیریت قبلی، جمهوری سکوت با مدیریت جدید و تیم جدید کاری دوباره به فعالیتش آغاز مینماید. این آغازجدید گرچند با ایده بروزرسانی نشرات ازنگاه فرم و محتوا مطابق با نیازهای امروزین جامعه ما میباشد اما اهداف و خط مشی کلی ما کماکان تداوم راه مدیریت قبلی که همانا مبارزه با تبعیض و نابرابری تاریخی درافغانستان است، میباشد.
درشرایط کنونی که کشورما دارد دوباره عمدا به سوی بحران دیگری کشانیده میشود، جمهوری سکوت با هدف ترویج احترام به ارزش های جهانی چون حقوق و کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، برابری و همدیگر پذیری به منظور ایجاد یک جامعه سالم و بدور ازتبعیض درافغانستان که نیازمبرم مردم رنج دیده افغانستان است، دوباره پا به عرصه وجود می نهد.
در زمانیکه حقوق و کرامت انسانی، سهم تمام ملیت ها درساختن یک افغانستان مستقل، آزاد وعاری از تبعیض نادیده گرفته میشود و کوشش ها برای بازگردانیدن هیولای طالب از بیرون و منطقه جریان دارد، افغانستان میرود تا به عمق استراتیژیک کشورهای بیگانه تبدیل شود ازینرو جمهوری سکوت فعالیت خود را از سر می گیرد تا صدای رسای مردم شود و سهم خود را فعالانه درانجام این امرمهم ادا نماید. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تمام ارزش ها و دست آوردهای مهم و برجسته دودهه اخیرچون قانون اساسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها، شرکت چشمگیر زنان در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تعلیم و تربیت همگانی یا کاملاً زیر پا گذاشته می شود و یا شدیداً محدود می شود، بدین جهت جمهوری سکوت وظیفۀ خود می داند تا با کمال بی طرفی و امانت داری، ناشر اندیشه ها و خواست های اساسی بشری، عدالت محور و آزاد منشانه ای تمام آنهایی باشد که برای برقراری یک جامعۀ انسانی و بدون تبعیض مبارزه می کنند.
اینبارجمهوری سکوت، درنشراتش، بیشترازپیش به اندیشه ها و گفتمانهای شهروند محور که نیازجدی ای درکشورچند قومی و چند فرهنگی افغانستان به آن احساس میشود، توجه مینماید تا درراستای تقویت افکار کثرت گرا مبنی برواقعیت ها و نیازهای اجتماعی چون برابری همه اقوام مطابق ارزش های شهروندی وهمدیگرپذیری آنها درافغانستان، گام موثری بردارد.
جمهوری سکوت، ازتمام فرهیخته گان و قلم بدستان آزاد اندیش، مترقی و متعهد به مردم و کشور دعوت به عمل میاورد تا با فرستادن نوشته هایشان به این رسانه مستقل، ما را درراستای تحقق اهداف والای انسانی و پدید آمدن صلح و ترقی پایداردرافغانستان، حمایت و پشیتبانی نمایند.