ویدیو ها

شریف ۱۲ ساله برای درمان فقط یک ماه فرصت دارد

شريف ۱۲ ساله‌ از ولایت غور است و دچار بیماری سرطان است و داکتران یک ماه برای درمان شریف فرصت داده.
.
شریف به کمک شما نیاز دارد. شماره تماس روی ویدیو ذکر شده

رفیع جوان ۲۵ ساله که هردو گرده اش از کار افتاده به کمک شما نیاز دارد.

رفیع جوان ۲۵ ساله که هردو گرده اش از کار افتاده به کمک شما نیاز دارد.

بصیره احمدی موسس کتاب خانه برگ در شهر کابل
https://www.youtube.com/watch?v=a6Ud9AxyuTE&t=232s
وعده های دروغین حکومت, روح الله نادری را وادار ساخت تا این گونه صدای خود را بلند کند

حکومت با وعده های دروغین روح الله نادری را وادار ساخت تا این گونه صدای خود را بلند کند

وضعيت كمپ موريا در جزيره لسبوس يونان تكان دهنده است

“وضعيت كمپ موريا در جزيره لسبوس يونان خيلي خراب و تكان دهنده است.” مصطفي از افغانستان آمده با فاميل، از جاغوري، ولايت غزني.