زن چرا حرام می‌شود مرد نه؟

چرا به انسان به خصوص به زن نگاه حلال و حرام وجود داشته‌ باشد؟ این نگاه به چه منظوری صورت می‌گیرد؟ این نگاه از برداشت مناسبات جنسی فرهنگ مردسالارانه ناشی می‌شود. زن در فرهنگ مناسبات جنسی مردسالارانه، طمع و لقمه‌ی جنسی مرد است.

کاتب؛ فاجعه ‌نویسِ تاریخ ‌نگار و راویِ روزگارِ سیاهِ تبعیض

دکتر محمدامین احمدی رییس دانشگاه ابن سینا در رابطه با «چارچوب نظری اِعمال حذف و تبعیض بر ضد ‌هزاره‌ها به روایت کاتب» صحبت نمود. او چهارچوب نظری حذف هزاره‌ها را به سه بخش تقیسم کرد. اول این‌که چگونه این فاجعه ممکن شد؟ و چه نظام توجیهی باعث خلق فاجعه شد؟ نقش دوم توضیح می‌دهد که چطور این حادثه اتفاق افتاد و نقش سوم چگونگی روایت این فاجعه توسط کاتب است. این تئوری در نقطه مقابل دو تئوری دیگری است که رییس‌جمهور فعلی افغانستان نیز پیش می‌برد